Quick Links

Turkish Language and Literature

Turkish Language and Literature

PROGRAM TANIMI

1.1. Giriş

 • Program dili "Türkçe"dir.
 • Program toplam "8 ders +Tez(180 ECTS) olarak uygulanmaktadır.
 • Bölüm dışından gelen adaylar için "Bilimsel Hazırlık" programı uygulanmaktadır.
 • Öğrenciler mezun olabilmek için normal ders yüküne ek olarak “Tez” hazırlamaktadır.
 • Doktora programını bitiren öğrencilerden hakemli bir dergide bir makale yayınlamaları istenmektedir.

1.2. Misyon

Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel ve etik kurallara bağlı, çalışkan, araştırma ve inceleme yöntemlerine vakıf, bilime ve insanlığa katkı sunabilecek, alanla ilgili donanıma sahip akademisyenler yetiştirmektir.   


1.3. İlkeler ve Değerler

 • Öğretim ve araştırma alanında mükemmellik.
 • Etik kurallara sonuna kadar riayet etmek.
 • Profesyonel ve özverili çalışmak.
 • Bilime ve bilimsel düşünceye değer vermek.

1.4. Programın Amacı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Doktora Programı, öğrenciye katılımcı ve üretken bir akademik disiplin kazandırma amacındadır. İlmî araştırma teknikleri, edebiyat teorisi, Türk dili incelemeleri, Osmanlıca eserlerin incelenmesi gibi lisans döneminden farklı akademik bilgilerin yanı sıra öğrencinin Türk kültür ve edebiyatına daha geniş bir açıdan yaklaşmasına imkân sağlayacak dersler, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmektedir.Verilen derslerle, öğrenciye bilgiyi üretme ve kullanma becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır


1.5. Mezuniyetle Kazanılacak Derece

180 AKTS’yi toplayarak doktora programını bitiren öğrencilere “Türk Dili ve Edebiyatı”  alanında doktora diploması verilir.  


1.6. Akademik Program

Programda; uzmanlaşma alanları olarak Yeni Türk Edebiyatı , Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri alanlarında tez çalışmaları yapılmaktadır. Program, Yüksek lisans programından mezun olan herkese açıktır. Ancak Oryantal Filoloji Bölümü haricindeki bir bölümden mezun olan ve programa katılmak isteyen öğrenciler, eğitim dönemi içisinde Bölümün öngördüğü lisans ya da yüksek lisans derslerini takip etmek zorundadırlar. Program tam zamanlıdır.


1.7. Müfredat ve Yoğunlaşma

Türk Dili ve Edebiyatı programı aşağıdaki  konulara yoğunlaşır:

 • Türk dili ve edebiyatını araştırma yöntemlerine yoğunlaşma ,
 • Eski Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma ve incelemeye,
 • Türk dilinin tarihine yoğunlaşma,
 • Genel dilbilim çalışmalarına,
 • Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatlarına,
 • Türk dili ve edebiyatının öğretimine,
 • Eski Türk edebi metinlerlerini çözümleme,
 • Metin şerhleri yapma,
 • Yazarlık ve eleştirmenlik çalışmaları, uygulamaları yapma.

1.8. Değerlendirme Ölçütleri

 • Öğrencinin öğrenmesi değerlendirmenin odak noktasıdır.
 • Her öğrencinin kendine özgü  bir öğrenme şekili olduğundan farklı değerlendirme modelleri kullanılacaktır.
 • Öğrencilere bireysel çalışma ve ödevler verilerek bunlar değerlendirilecektir.
 • Öğrenciler, eğitim deneyiminin bir sonucu olarak etkin, bağımsız, yaşam boyu öğrenmeyi  bir ilke haline getirecek değerlendirmeler kullanılacaktır.

 

1.9. Hedeflenen Öğrenme Kazanımları

 • Alanla ilgili araştırma ve inceleme yöntemlerini bilirler.
 • Bilimsel ve etik kurallara uygun çalışırlar.
 • Türkçe eski metinleri okuyup anlar ve çözümler.
 • Türk dili ve edebiyatının tarihi hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
 • Alanla ilgili yeni yargılara varrır ve çıkarımlarda bulunabilir.


1.10. Kabiliyetler ve Beceriler

 • Etkin, üretken ve yaratıcı bilimsel yayınlar yapar.
 • Türk Dili ve Edebiyatının amaç ve hedeflerine uygun yöntemleri kullanabilir.
 • Alan bilgisini  ortamlarda  etkin olarak kullanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip eder, tez ve  araştırma projeleri yürütür.
 • Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki  yaklaşımlara eleştirel bakabilirler.
 • Etkili iletişim kurar.


1.11. Ölçme, Öğrenme ve Öğretim

Bağımsız çalışma becerileri, öğrenme özerkliği ve gelişimini destekleyen ve yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim için bir değerlendirme  yöntemi hedeflenmektedir. Öğretme ve öğrenme yöntemleri, öğrencilerin kendi kendine öğrenme ve kendilerini geliştirmek için sorumluluk kapasitesini  giderek artırmaktadır. Eğitim, öğretim ve değerlendirme için yenilikçi yaklaşımlar teşvik edilmektedir. Planlanmış çalışmalar, konferanslar, seminerler, dersler, sunumlar öğrenmeyi artırıcı etkenlerdir ve bu faaliyetler desteklenmektedir. Avantajlı, etkili öğrenme gerçekleştiğinden emin olmak için, değerlendirmede ve öğretimde farlı yöntemlerden faydalanılacaktır. Bu faaliyetler, rol oynama, vaka çalışmaları, projeler, pratik çalışma, grup çalışması, bireysel çalışmalar ve öğrencinin öğrenme başarısını içerecektir.


Öğretimde Kaliteyi İyileştirme ve Değerlendirme Metodları

 • Sınıfı, Öğretim Elemanlarının  gözlemi,
 • Yükseköğretim Akademisi Üyeliği,
 • İnceleme raporları,
 • Akreditasyon Ziyareti,
 • Müfredatın  Yorumu,
 • Ders Komiteleri,
 • Yıllık ve periyodik  gözden geçirme,


Kalite ve standart Göstergeleri

 • Öğrenci yorumları
 • Her ders her seviye için başarı oranları
 • Öğrenci Modülü Değerlendirmeler
 • Yıllık Öğrenci Anketleri
 • Hedef İstatistikleri
 • Profesyonel akreditasyon


Öğretme, Öğrenme Metodları ve Stratejileri


Teorik Dersler: Bilgi, literatür taraması, örnek, uygulama ve konuyla ilgili temel fikirler sunmak ve yeni bir şeyler keşfetmek. Öğrencinin düşünsel becerileri küçük bir sınıfta ele alınacak, örnekler ve sorular çözümlemek için geçerli olacaktır.

Uygulama Dersleri: Derslerde öğrendiği teorik bilgileri uygulama imkanı bulur. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili olarak uygulamalı gramer ve metin çözümlemeleri yapar. Sunumlarla bilgilerini hem uygulamaya döker hem de bilgilerini başkalarına en doğru, en yalın ve en etkili bir şekilde aktarmayı dener. Grup Projesi: Grup projeleriyle öğrenciler bilgi ve tecrübelerini paylaşır, ortak çalışma kültürü edinirler. Kısa zamanda daha çok öğrenci uygulama imkanı bulur. Daha çok konu  değerlendirilir. Proje çalışmalarıyla öğrenciler alanla ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına yönlendirilir. Bilimsel yöntemleri öğrenir.  

Bireysel Projeler: Öğrenci bireysel ilgilerini özgürce ortaya koyar. Alanla ilgili araştırma ve inceleme çalışması yürütür. Alanla ilgili bilimsel üretim yaparak alana katkı sağlar. Bilimsel yöntemleri öğrenir.

 

Değerlendirme

Zihinsel becerilerinin değerlendirilmesi:

 • Yazılı sınavlar
 • Sözlü sınavlar
 • Pratik çalışmalarının değerlendirilmesi
 • Grup proje raporu ve grup sunumları
 • Bireysel proje raporu ve kısa sunumu


1.12. Yetenek ve Becerilerin Aktarımı

 • Öğrenmenin yürütülmesinde bağımsız düşünme ve çalışma gösterme.
 • Sorunu temellendirme  ve modelleme
 • Genel Türk Dili ve Edebiyatı alanında bir araştırma projesi Yönetme
 • Eğitim tabanlı bir çalışma yapmak, rapor yazma ve hipotezli multidisipliner bir ekip çalışması yapma


1.13. Kabul Kriterleri

Sosyal Bilimler alanında tezli ve tezsiz master yapmış olan herkes doktora programına başvurabilir. Türk Dili ve Edebiyatı dışından gelenlere hazırlık program uygulanır.  

1.14. Kısaca Oryantal Filoloji Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı, sosyal bilimler içerisinde yer alan; Türk dili ve edebiyatı yanında Türk kültürü, Türk tarihi alanlarıyla ilgili bilgilerin de verildiği ve bu konularda nitelikli Türk dili ve edebiyatı uzmanları yetiştirir.

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğrenci Adaylarında Ne Gibi Özellikler Arar?

 • Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilgili olması
 • Öğrenmekten ve öğrenmekten zevk alması
 • Yeni durumlara ve çevreye kolayca uyum sağlaması
 • Azimli ve çok çalışkan olması
 • Bölümde okuyabilecek altyapıya sahip olması.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Programı Öğrencileri Ne Gibi Beceri ve Davranışlar Kazanır?

 • Araştırma ve öğrenme yeteneği
 • Ekip çalışması ve yönetim teknikleri
 • Etkili iletişim
 • Bilimsel düşünme ve üretme
 • Yazılı ve sözlü anlatım
 • Profesyonel tutum ve etik davranma


Oryantal Filoloji Bölümü Hangi ABD Okutulmaktadır?

 • Eski Türk Dili
 • Yeni Türk Dili
 • Eski Türk Edebiyatı
 • Yeni Türk Edebiyatı
 • Türk Halk Edebiyatı
 • Çağdaş ve Tarihi Türk Lehçeleri
 • Genel Dilbilim
 • Türkçenin Öğretimi
 • Eğitimbilim Dersleri


Ne Gibi İş İmkanları Vardır?

 • Mezunlar üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ve ilgili bölümlerinde çalışabilirler.
 • Orta öğretimde Türk dili ve edebiyatı derslerine girebilirler.
 • Alanla ilgili yayın yapan yayın kuruluşlarında ve medya sektöründe çalışabilirler.